Budżet partycypacyjny Warszawa 2015

Projekt do budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Ochota, obszar Rakowiec.

Wyznaczenie pasów rowerowych na ulicy Korotyńskiego

W celu poprawy warunków ruchu rowerzystów i pieszych projekt zakłada wyznaczenie obustronnych pasów rowerowych wzdłuż ulicy Korotyńskiego na odcinku od ul. Grójeckiej do skrzyżowania z ul. Mołdawską.

Projektodawca: Michał Świtakowski.

Obszar: Rakowiec.

Lokalizacja: ul. Korotyńskiego na odcinku od ul. Grójeckiej do ul. Mołdawskiej.

Opis

Obecnie ulica Korotyńskiego na odcinku od ul. Grójeckiej do skrzyżowania z ul. Mołdawską ma około 10 metrów szerokości tj. 5 metrów na pas ruchu. Pozwala to na wyznaczenie ok. 1,5-2 metrów na pasy rowerowe po obu stronach. Na wysokości istniejących azylów dla pieszych pasy powinny zostać przerwane. Ruch może odbywać się tam na zasadach ogólnych.

Realizacja projektu pozwoli utworzyć rowerowe połączenie gęsto zaludnionych osiedli Rakowca z drogą dla rowerów wzdłuż ulicy Grójeckiej. Droga dla rowerów wzdłuż ul. Grójeckiej obecnie pozwala na dojazd na Starą Ochotę, a po przedłużeniu planowanym na 2014 r. będzie również główną trasą na Włochy (przetarg ogłoszony przez ZTM 28.01.2014). Efektem jest otrzymanie spójnej sieci infrastruktury rowerowej w tym rejonie. Z punktu widzenia funkcji rekreacyjnej ul. Korotyńskiego łączy Park Szczęśliwicki z fortami Korotyńskiego.

Projekt jest zgodny z dokumentem Standardy Projektowe i Wykonawcze dla Systemu Rowerowego w m.st. Warszawie (zarządzenie nr 5523/2010) oraz został pozytywnie zaopiniowany przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Uzasadnienie

Obecna szerokość pasa ruchu na ulicy Korotyńskiego (5 metrów) przekracza normy stosowane nawet przy budowie autostrad (3,75 metra na pas). Przez to w taki sposób jest traktowana przez kierowców, którzy nagminnie przekraczają tu dozwoloną prędkość stwarzając zagrożenie dla pieszych. Stworzenie azylów na przejściach na pieszych rozwiązuje problem tylko marginalnie, gdyż sprawni kierowcy z łatwością je omijają. Wydzielenie pasa rowerowego pozytywnie wpływa na ruch zmotoryzowanych zaznaczając obecność innych, mniej chronionych użytkowników drogi. Zwiększa też efektywność obecnie istniejących azylów powstrzymując kierowców od wykorzystywania całej szerokości jezdni w celu ich omijania z prędkościami rzędu 70 km/h. Pozytywny wpływ z punktu widzenia komunikacyjnego został omówiony w opisie projektu.

Wstępny kosztorys

Projekt organizacji ruchu 4000 zł

Zmiana oznakowania pionowego (znaki określające przeznaczenie pasów) 500 zł

Wykonanie obustronnych pasów rowerowych 105000 zł (2 x 750 m)

Całkowity koszt projektu: 109500 zł

Załącznik

Mapa prezentująca szkic projektu.

Wynik głosowania

Projekt zdobył 506 głosów, zajął drugie miejsce w obszarze Rakowiec dzielnicy Ochota i został wybrany do realizacji. Dziękujemy!