Budżet partycypacyjny Warszawa 2015

Niestety obecnie niewiele na to wskazuje, jednak nie ma też dowodów, że nie powstanie. Zachęcamy zatem mieszkańców Ochoty (i nie tylko) do napisania do burmistrza z prośbą o doprowadzenie do szczęśliwego końca (przynajmniej przed wyborami) sprawy rozpoczętej ponad czternaście miesięcy temu. Chodzi o jednokierunkowy fragment ulicy Tarczyńskiej pomiędzy Daleką a Zawiszy, zapisany w Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Ochota jako deptak, czyli przestrzeń, na której samochody będą co najwyżej gośćmi. Wydaje się zatem naturalne, że rowery powinny mieć nań przynajmniej możliwość ruchu w obu kierunkach.

Początek

Pismo ZM do burmistrza Komorowskiego - 20 III 2009 r.

Nawiązując do Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Ochota, chcielibyśmy wyrazić nasze zdecydowane poparcie dla przekształcenia ulicy Tarczyńskiej w deptak. Jednocześnie prosimy o informacje odnośnie aktualnego stanu prac nad tym elementem programu rewitalizacji.

Jeżeli przygotowane są już wstępne plany, chcielibyśmy zapoznać się z projektem lub wytycznymi oraz ewentualnie zgłosić uwagi odnośnie funkcjonalności przyjętego rozwiązania z punktu widzenia niezmotoryzowanych. Dysponujemy bogatym doświadczeniem w tym zakresie, od 2004 r. uczestnicząc w posiedzeniach Rad Technicznych w Zarządzie Dróg Miejskich, a od 2006 r. - również w naradach w siedzibie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy, opiniując powstające projekty drogowe pod kątem warunków dla ruchu rowerowego i pieszego.

Jeżeli wytyczne odnośnie przebudowy ulicy Tarczyńskiej jeszcze nie powstały, prosimy o informację odnośnie planowanego terminu ich przygotowania.

Odpowiedź - zaproszenie na spotkanie - 7 IV 2009 r.

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 20 marca 2009 roku, wypada mi przede wszystkim podziękować za zainteresowanie się naszym Mikroprogramem Rewitalizacji Dzielnicy Ochota. Z przyjemnością powitamy Zielone Mazowsze w gronie konsultantów społecznych, którzy biorą udział w konstruowaniu i realizacji licznych projektów rewitalizacyjnych i modernizacyjnych realizowanych w Dzielnicy Ochota.

Dla rewitalizacji obszaru ul. Tarczyńskiej, na odcinku od Pl. Zawiszy do ul. Dalekiej, w roku 2005 Pracownia Konserwacji Zabytków ZAMEK, sporządziła koncepcję. Na jej podstawie powstają kolejne projekty wykonawcze i prowadzone są sukcesywnie remonty komunalnych kamienic. Urządzenie promenady planujemy nie wcześniej niż w roku 2011, ponieważ wcześniej należy wykonać wszystkie prace zaplanowane w nieruchomościach wzdłuż ul. Tarczyńskiej - a także dotyczące instalacji znajdujących się pod ulicą. Powinna być też przeprowadzona inwestycja, do realizacji której niebawem zamierza przystąpić właściciel posesji - na pustym placu pomiędzy numerami 8 i 12. Tak więc na opracowanie ostatecznego kształtu promenady pozostaje nieco czasu.

Ponieważ, jak sadzę, będą Państwo zainteresowani nie tylko tą inwestycją, dla której realizacji mamy niestety sporo ograniczeń, a ja chciałbym z kolei przedstawić nasze zamierzenia i wysłuchać Państwa opinii, proponuję spotkanie w drugiej dekadzie maja np. 14 maja o godz. 11.00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Tarczyńskiej 19/21.

Maurycy Wojciech Komorowski
Burmistrz Dzielnicy Ochota

Środek

Spotkanie w urzędzie dzielnicy przebiegło w bardzo przyjemnej atmosferze. Burmistrz wyraził się przychylnie o pomyśle dopuszczenia ruchu rowerów pod prąd, wspominając że likwidacja paru miejsc parkingowych stanowiłaby przyczynek do przyzwyczajania parkujących tam osób do docelowej natury ulicy (deptaka). Przekazaliśmy więc szczegóły naszych postulatów.

Pismo ZM po spotkaniu - 21 V 2009 r.

Do Burmistrza Dzielnicy Ochota.

Dotyczy: organizacji ruchu na ul. Tarczyńskiej.

Nawiązując do spotkania w dniu 14 maja br., przesyłam dodatkowe informacje odnośnie kontrapasa rowerowego, którego wytyczenie omawialiśmy na ulicy Tarczyńskiej na odcinku Daleka-Raszyńska.

Jako że jezdnia na tym odcinku po odjęciu miejsc parkingowych ukośnych ma ponad 4 m, nie ma konieczności zmiany organizacji ruchu po stronie hotelu Sobieski. Ze względu na zapis w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych... odnośnie eliminacji parkowania po stronie pasa dla rowerów, wskazane byłoby za to zlikwidowanie sześciu równoległych miejsc parkingowych po nieparzystej stronie ulicy. Wtenczas możliwe byłoby wytyczenie pasa dla ruchu rowerów 'pod prąd' o szerokości 1,5 m.

W załączniku przedstawiamy przykładowy przebieg fragmentu kontrapasa, który umożliwiłby ominięcie przez rowerzystów jazdy Grójecką i Al. Jerozolimskimi poprzez umożliwienie wjazdu w Koszykową. W tym celu konieczne byłoby przeprowadzenie przejazdu rowerowego przez jedną z jezdni ulicy Raszyńskiej. Przejazd nie sprawiałby problemów, jako że kilkanaście metrów dalej znajduje się przejście dla pieszych i światła, które regularnie wstrzymują ruch samochodowy na jezdni, przez którą wytyczony byłby przejazd. Rowerzyści, wyjeżdżający z ulicy podporządkowanej, nie mieliby więc problemów z dojechaniem do pasu lewoskrętu dla samochodów. Przez drugą jezdnię ulicy Raszyńskiej przejeżdżaliby na zasadach ogólnych, razem z samochodami korzystającymi z tegoż lewoskrętu.

Kontrapas na ulicy dzielnicowej warto wytyczyć nawet w przypadku opóźnień w uzgodnieniach z Zarządem Dróg Miejskich odnośnie opisanego wyżej przejazdu. Sam kontrapas umożliwi znacznie wygodniejszą i bezpieczniejszą jazdę rowerzystom, którzy planowali skręcić z Grójeckiej w Raszyńską na placu Zawiszy, jak też ułatwi dojazd do posesji na Tarczyńskiej.

W załączniku przedstawiamy również przykładowy przekrój Tarczyńskiej po wytyczeniu kontrapasa oraz fragmenty raportu z zeszłorocznego Konkursu na Najlepsze Rozwiązania Komunikacyjne w Warszawie, w którym póki co jedyny w mieście kontrapas rowerowy zajął drugie miejsce w kategorii 'ruch rowerowy' [zobacz >>>]. Mamy nadzieję, że już wkrótce Ochota dołączy do dzielnic promujących Dobre Praktyki.

Konsultacje zewnętrzne

Pomysł został skonsultowany z Inżynierem Ruchu. Słusznie, choć jak ostatnio się dowiedzieliśmy, nie ma takiej potrzeby w przypadku ulic dzielnicowych [zobacz >>>]. Niemniej postulowane zmiany obejmowały przejazd przez Raszyńską, a to już ulica miejska. Tak czy inaczej, odpowiedź z Biura Drogownictwa była pozytywna.

Pismo Urzędu Dzielnicy do Biura Drogownictwa - 2 VI 2009 r.

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ochota przesyła w załączeniu wystąpienie Stowarzyszenia Zielonego Mazowsza w sprawie wyznaczenia kontrapasa dla rowerów na ul. Tarczyńskiej (odcinek: Raszyńska - Daleka) z uprzejmą prośbą o opinię.

Krzysztof Kruk
Zastępca Burmistrz Dzielnicy Ochota

Odpowiedź BDiK - 12 VIII 2009 r.

Do Urzędu Dzielnicy Ochota.

W związku z powyższym pismem, dotyczącym postulowanego wyznaczenia kontrapasa dla rowerów na ul. Tarczyńskiej na odcinku ul. Tarczyńska - ul. Daleka uprzejmie informuję, że w świetle sygnalizowanych zamierzeń Urzędu dotyczących zmiany funkcji ul. Tarczyńskiej oraz przyzwolenia społecznego na takie zmiany, akceptuję postulat wyznaczenia na niej jednokierunkowego pasa dla rowerów na zasadzie kontrapasa. Pas taki powinien być włączony w układ komunikacyjny ul. Raszyńskiej w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Janusz Galas
Inżynier Ruchu m.st. Warszawy

Zastój

Choć odpowiedź Biura Drogownictwa była pozytywna, zabrakło reakcji ze strony Urzędu Dzielnicy. Po dwóch miesiącach wystosowaliśmy zatem kolejne pismo. W świetle wcześniejszych ustaleń i aktów prawnych (w tym zwłaszcza Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy) odpowiedź była co najmniej zaskakująca.

Pismo ZM do burmistrza Komorowskiego - 12 X 2009 r.

Nawiązując do wcześniejszej korespondencji i w związku z pozytywną opinią Biura Drogownictwa i Komunikacji, proszę o informacje na temat aktualnego stanu prac nad wytyczeniem kontrapasa dla rowerów na ul. Tarczyńskiej oraz przejazdu dla rowerów przez zachodnią jezdnię ul. Raszyńskiej (przykładowy szkic sytuacyjny w załączniku).

Zaskakująca odpowiedź - 23 XI 2009 r.

W odpowiedzi na Państwa wystąpienie (pismo ZM/09/0468/04/MS z dnia 12.10.2009r.) Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Ochota uprzejmie informuje, że na ul. Tarczyńskiej nie zostanie wyznaczony kontrpasa dla rowerów ze względu, na występujący deficyt miejsc postojowych na tej ulicy.

Ponadto zgodnie z uzyskanymi informacjami ustnymi, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie nie wyraża zgody na włączenie kontrpasa w ul. Tarczyńską na skrzyżowaniu z ul. Raszyńską i ul. Koszykową.

Krzysztof Kruk
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota

Powtórka

Czując pewne zapętlenie, wysłaliśmy kolejne pismo w tej sprawie. Być może doszło do problemów z przepływem informacji między komórkami dzielnicowego ratusza. Taką teorię potwierdzałby fakt, że dzielnica ponownie wystąpiła z wnioskiem o opinię Biura Drogownictwa, które - jak można się domyśleć - podtrzymało poprzednie stanowisko.

Pismo ZM do burmistrza Komorowskiego - 2 XII 2009 r.

Nawiązując do pisma UD-V-WIR-TUS-5511-323-2-09, zwracamy uwagę że pomysł kontrapasa zyskał podczas rozmowy pańską przychylność m.in. właśnie ze względu na likwidację miejsc parkingowych, co miało stanowić przyczynek do przyzwyczajenia parkujących tam do docelowego przekształcenia rzeczonego odcinku w deptak, co wiąże się z całkowitym zakazem parkowania. W ostateczności, kontrapas można wytyczyć bez likwidacji miejsc, jako że prawo zakazuje jedynie wytyczania pasów dla rowerów przy miejscach parkingowych usytuowanych na jezdni (a nie na chodniku).

Przypominamy ponadto, że Zarząd Dróg Miejskich nie posiada kompetencji w zakresie zatwierdzania zmian organizacji ruchu. Organem właściwym w tym względzie jest Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu Miasta, które pozytywnie zaopiniowało postulowane rozwiązanie.

Odpowiedź BDiK - 22 I 2010 r.

Dotyczy: kontrapasa dla rowerów na ul. Tarczyńskiej (odcinek: Raszyńska Daleka).

Organ zarządzający ruchem uprzejmie informuje, iż podtrzymuje stanowisko odnośnie wyznaczenia kontrapasa zawarte w piśmie BD-IR-IO-AZY-5511-138-2-09 i jednocześnie Informuje iż wszelkie uwagi zostaną przekazane po przedstawieniu, rozwiązania projektowego ww. sprawy. Projekt należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy.

Janusz Galas
Inżynier Ruchu m.st. Warszawy

A gdzie koniec?

Od tego czasu ze strony dzielnicy panuje cisza. W międzyczasie wymieniono w całości nawierzchnię ulicy. Przy okazji można było zerowym kosztem uzupełnić oznakowanie poziome w taki sposób, aby na jezdni znalazł się pas do ruchu rowerów pod prąd. Niestety, dzielnica zdaje się działać w myśl dewizy "lepiej późno niż wcześnie". Będziemy sprawę ciągnąć dalej, jednak aby zwiększyć szanse, że drugi w Warszawie kontrapas zostanie wytyczony przed drugimi wyborami [zobacz >>>], zachęcamy do samodzielnego monitowania burmistrza w tej sprawie.